Количка

0 артикула

Категории

Вижте всички статии

Иновативните Електростатични сепаратори GreenEcoTherm, гарант за по-чист въздух

Иновативните Електростатични сепаратори GreenEcoTherm, гарант за по-чист въздух

Замърсяването на атмосферния въздух вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха намаляха значително през последните десет години, което доведе до подобряване качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението на България живее в зони, по-специално в големи градове, където се наблюдава превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха, като особено замърсяването с прахови частици  създава сериозни рискове за здравето.

В България откакто е член на Европейския съюз от 2007г. и понастоящем нормите на фини прахови частици ФПЧ10 (частици с диаметър до 10 μm) са системно превишавани. През месец Април, 2017 Съдът на ЕС присъди, че България нарушава законодателство в областта на опазване чистотата на въздух в много градове на България.

 
Head-El-Filter-GreenEcoTherm-1750x985-02

През последните седмици се наблюдава, че замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици е един от най-сериозните екологични проблеми в цяла България. Една от възможните, ефикасни и ефективни мерки за намаляване на емисиите на прахови частици от битовото отопление е поставянето на филтри на комините на жилищни сгради, в които домакинствата използват дървесни пелети за отопление. Замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10, най-често се дължи на използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, генерираните емисии от транспорта,

 

замърсените пътища и улици. Най-голям относителен дял от всички източници на замърсяване на въздуха в българските общини с наднормено замърсяване с ФПЧ10 има битовото отопление с дърва и въглища.

 Екотерм Проект предлага иновативен електростатичен сепаратор на твърди частици в димните газове при изгарянето на дървесни пелети. Предлаганото практично решение е подходящо за отоплителни уреди изгарящи дървесни пелети в съществуващи и нови сгради. Електростатичните сепаратори на твърди частици GreenEcoTherm силно намаляват концентрациите на фините прахови частици в димните газове отделяни от котли и камини оползотворяващи дървесни пелети като гориво. Te се монтират между котела и димоотвода за изходящи газове към комина в котелното помещение. Продуктът се доставя като готов модул, поради което отпада подреждането на електродите. Електрониката на управляващия модул се монтира на стена в близост до сепаратора.

 
EL-FILTER
 

Опазване на околната среда с Електростатичните сепаратори GreenEcoTherm

Особено опасни за човешкото здраве са емисиите на фини прахови частици PM10 и PM2.5 които са резултат от непълното изгаряне на дървесината в отоплителни уреди.  Количеството на фините прахови частици в атмосферния въздух може да бъде значително намалено посредством:

 • Избор на отоплителен уред с подходяща топлинна мощност;
 • Правилно оразмерен комин за отвеждане на димните газове;
 
 • Използване на качествено гориво;
 • Избор на eлектростатичен сепаратор;
 • Сепараторът и коминът трябва да се почистват редовно за да се осигури оптималната им работа.
 

Принцип на работа:

 
El-Filter-BG-05b

A    Фините праховите частици се отвеждат заедно с димните газове през комина.

B    При достигане на подходяща температура, електрод с високо  напрежение извършва йонизация на димните газове преминаващи около него.

C   Поради получената потенциална разлика, праховите частици се зареждат електростатично със съответния потенциал и  полепват по вътрешната стена на комина.

D   През определени периоди от време отложените прахови частици лесно могат да бъдат почистени ръчно от стената на комина при изключено от захранващата ел.мрежа устройство.

 

Предимства на Електростатичните сепаратори GreenEcoTherm:

 • Ефективност на сепариране на прахови частици над 85%;
 • Автоматичен режим на работа;
 • За отоплителни котли и камини на дървесна биомаса с мощност до 50 kW;
 • Температура на димните газове – под 300 оС;
 • Без изгаряне, отделящо катран и блестящи сажди;
 • Системата еизпитана и одобрена съгласно европейски директиви LVDиEMC;
 • Захранване на Електростатичния сепаратор – 230V, 50Hz;
 • Консумация на енергия – под 30W;
 • Монтаж в котелното помещение;
 
 • Може да се интегрира в съществуващи системи;
 • Може да се използва при изграждане на нови системи;
 • Без загуба на комина тяга;
 • Управление на системата посредством температурен сензор;
 • Лесен монтаж и експлоатация;
 • Лесна поддръжка и ремонтнопригодност;
 • Изгодно съотношение цена/качество;
 • Ниски разходи за поддръжка и експлоатация;
 • Здрава и надеждна конструкция.
 

Електростатичният сепаратор на твърди частици в димните газове е основно предназначен за пелетни котли и камини. Допуска се за работа и в други съоръжения за работа с дърва, но при спазване изискванията на действащите стандарти, клас 5-ти за котли. Допустимата работна температура на димните газове трябва да бъде до 200 0, а максималната до 300 0.

 

Електростатичните сепаратори GreenEcoTherm могат да бъдат използвани като допълнителна екологична мярка за подобряване качеството на атмосферния въздух в България.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари